تبلیغات
شناساندن شاه غیرتمند ایرانی نادرشاه افشار - كتابها
 
شناساندن شاه غیرتمند ایرانی نادرشاه افشار
خدا با ماست
یکشنبه 14 خرداد 1391 :: نویسنده : رضا فرهیزش
بنام خدا

یكی از آرزوهای ماست كه چنانكه با کتابهای زیانمند دشمنی نموده بنابودی آنها می‌کوشیم بکتابهای سودمند هواداری نشان داده بفراوان گردانیدن آنها كوشیم. یكی از زمینه‌هایی كه ما دوست می‌داریم كتاب نوشته شود و یا بچاپ رسد تاریخ است. تاریخ ایران ‍، تاریخ اروپا ، تاریخ جهان ؛ هر یكی زمینه‌ی گشاده‌ی دیگریست كه بکتابهای بسیاری نیاز دارد.

یكی از موضوعها در تاریخ داستان نادرشاه است. نادرشاه نزدیك بزمان ما بوده. دویست سال بیشتر از زمان او نگذشته با این حال تاریخش تاریك است. آنچه ما درباره نادرشاه می‌دانیم خبرهاییست كه میرزا مهدی‌خان و برخی كسان دیگر در آن زمان نوشته‌اند. تاکنون كسی بجستجوی دانشمندانه بدانسان كه شیوه‌ی تاریخنویسی این زمان است ، نپرداخته. رویهمرفته اندازه‌ی بزرگی و نیكی این پادشاه تاكنون دانسته نشده.

برای مثل می‌گویم : یكی از بدیهای نادرشاه آدمكشیهای آخر عمر او را شمرده‌اند. میرزا مهدی‌خان در این باره بجمله بندیهای ادیبانه‌ی شگفتی پرداخته.

بیگفتگوست كه رفتار نادر ستمگرانه بوده. ولی هیچ دانسته شده كه مردم نافهم ایران با آن پادشاه رفتار بسیار ستمگرانه‌تر می‌کرده‌اند؟.. تاكنون كسی این را نوشته است؟.. كسی از آن سخن رانده است؟.

همه می‌دانند كه نادرشاه هنگامی بكار برخاست كه ایران بیکبار استقلال خود را از دست داده از آرامش و ایمنی هم بی‌بهره شده بود. زیرا در زمان شاه‌سلطان‌حسین افغانها آمده و پایتخت ایران (شهر اسپهان) را گرفته بپادشاهی پرداختند. از سوی دیگر عثمانیها آذربایجان و كردستان و كرمانشاهان و همدان را گرفته استوار نشستند و با افغانان درباره‌ی تقسیم ایران پیمان بستند. از سوی دیگر روسها قفقاز و گیلان را گشاده بفرمانروایی آغاز كردند.

بدینسان سه دولت بیگانه در این كشور حكمروا بودند. گذشته از اینها در گوشه و كنارها بیش از ده تن از خود ایرانیان كوس خودسری می‌کوفتند. پادشاه رسمی ایران شاه تهماسب كه با گریختن از اسپهان ، از چنگال افغانان رها شده بود از ناتوانی و زبونی گاهی در قزوین و هنگامی در آذربایجان و زمانی در مازندران روزگار می‌گذرانیده.

در چنین هنگام بدبختی كشور نادر سر برآورد و با یك شرق دست شگفت بیگانگان را از كشور بیرون راند و خودسران را یكایك از میان برداشت. به افغانان گوشمال بسزا داده عثمانیان را در جنگهای پیاپی بشكست كه بدینسان نه تنها استقلال ایران ، آبروی ایران را هم بازگردانید. با عثمانیان بگفتگو درآمده آزاد ساختن صدهزارها ایرانی را كه اسیر ب‍ُرده و بَرده‌وار در میان خود خرید و فروش كرده بودند خواستار شد.

پس از انجام این كارها با آنكه بیگفتگو بود كه خود او پادشاه خواهد بود بتوده‌ی مردم احترام گذارده بزرگان كشور را به دشت مغان خواست و با دست آنها بود كه تاج پادشاهی را بسر گذاشت. پس از پادشاه شدن بخوش‌گذرانی و تن‌آسایی نپرداخته بیكرشته كارهای دوراندیشانه‌ی بزرگی پرداخت و ایران را بزرگترین دولت آسیا گردانید. اینها كارهای آن پادشاه غیرتمند بود كه می‌کرد. ببینیم مردم چكار می‌کردند؟...

افسوس‌آور است كه مردم نافهم ایران باستقلال كشور كه نادر بازگردانیده بود بها نمی‌دادند ، بآن نام و آبرویی كه دولت ایران در جهان پیدا كرده بود ارج نمی‌گزاردند. این بود كه كارهای نادر در نزد آنان بزرگ نبود بلكه چون نادر می‌خواست شیوه‌ی زشت دشنام و نفرین را كه كالای بسیار پست دستگاه شیعیگری است از میان بردارد اینان رنجیدگی ازو می‌نمودند. بخاندان بیکاره‌ی صفوی دلبستگی نشان داده بسیار می‌خواستند كه پادشاهی با آن خاندان باشد.

می‌نشستند و با صد نافهمی چنین می‌گفتند : « حالا كه كارها درست شد پس چرا تاج و تخت را بدست صاحبش نمی‌سپارد؟. » یا می‌گفتند : « پس آن كارها را می‌کردی كه خودت پادشاه شوی؟! ». اگر كسی پاسخشان داده می‌گفت : « آخر از صفویان كاری بر نمی‌آید » ، می‌گفتند : « بسیار خوب ، یك شاهزاده را پادشاه گرداند و خودش پیشكار باشد و كارها را راه برد ». ببینید تا چه اندازه نافهم و شوم بوده‌اند.

بدبختان نمی‌اندیشیدند كه پادشاه برای نگهداری كشور است و هر كسی كه بهتر توانست كشور را نگه دارد و مردم را آسوده گرداند بپادشاهی شایسته‌تر است ، نمی‌اندیشیدند كه پادشاهی به پیشانی صفویان نوشته نشده كه جز آنها پادشاه نباشد ، نمی‌اندیشیدند كه صفویان برای كشور بوده‌اند نه كشوری برای صفویان.

با این نافهمیهای شوم خود با چنان پادشاه بزرگی دشمنی نشان می‌دادند. شعرهای ریشخندآمیز سروده بمیان می‌انداختند. هر زمان در جای دیگری یك قلندر بچه‌ای بنام آنكه از خاندان صفویست بر سر او گرد می‌آمدند و درفش نافرمانی می‌افراشتند.

این نامردی تا بآنجا رسید كه هنگامی كه نادر در عراق در جلو عثمانیها شكست خورده و تا همدان بازگشته در آنجا به گرد آوردن سپاه و بسیجیدن افزار می‌کوشید كه دوباره بجنگ عثمانیها رود ، در چنان هنگامی كه ایرانیان می‌بایست با سر و جان بیاوری آن سردار غیرتمند شتابند ، ناگهان دانسته شد مرد بلوچی كه با افغانان بایران آمده و در ستمگریهای آنان همدستی نموده و سپس به نادر پناهیده بود در كوه گیلویه درفش هواخواهی شاه تهماسب را برافراشته و مردم كوه گیلویه و شوشتر و آن پیرامونها با او همدستی نموده‌اند. این نمونه‌ای از رفتارهای پست ایرانیان بوده.

اینها تاکنون گفته یا نوشته نشده. مردم با این رفتار پست خود نادر را از آن شیوه‌ی میانه‌روی و خونسردی كه داشت بیرون آوردند. نادر نه ، شما اگر با چنان کوششهایی با چنین رفتاری روبرو گردید آیا خودداری خواهید توانست؟... آیا نخواهید گفت : اینها جانورهای پست مردم آزارند ، اینها را باید كُشت و نابود گردانید؟...

به هر حال بیگمان است كه یكی از شُوندهای خونریزیهای نادر در پایان زندگانی خود همین بوده. ولی این تاكنون باز نموده نشده.

این را برای مثل نوشتم. جنگهای نادر و نقشه‌های جنگی او خود داستان جداییست. بیگمان نادر در این باره به ناپلئون و دیگر سردارهای بنام تاریخ برتری داشته است. در یك جنگ نادر در سایه‌ی نقشه خود با پانزده هزار سواره ، یکصد و بیست هزار تن سواره و پیاده‌ی عثمانی را شكست. این زمینه را می‌بایست یك تن سركرده (با نامگزاریهای نظامی) برشته‌ی نوشتن كشد كه افسوس نبوده و این زمینه هم بدست میرزا مهدی‌خان افتاده كه هنرش جز بازی كردن با واژه‌ها نبوده. اكنون هم به یك تن نویسنده‌ی نظامی نیازست كه این بخش از تاریخ نادر را جستجو كند و چیزهایی در آن باره بنویسد.

درباره‌ی نادر از هرباره بجستجوهای تاریخی بشیوه‌ی دانشمندانه‌ی امروزی نیاز هست. از اینرو ما برآنیم كه کتابهایی كه درباره‌ی نادر نوشته شده ، اگر بچاپ نرسیده بچاپ رسانیم و اگر بچاپ رسیده و نسخه‌هایش كم شده دوباره چاپ كنیم ، آنها كه در زبانهای دیگر است اگر توانیم ترجمه گردانیم. اینها برای آنست كه زمینه آماده شود و كسانی بتوانند درباره‌ی نادرشاه کتابهای بهتری بنویسند و آماده گردانند.

اكنون در این كتاب دو دفتر بچاپ رسانیده می‌پراکنیم : یكی از آن دو دفتر كوتاهشده‌ی (یا بهتر بگویم : پاكشده‌ی) كتاب دُرّه‌ی نادریست كه آن را آقای نقوی پاكباز از فردوس فرستاده و برای نخست بار بچاپ می‌رسد. دیگری كوتاهشده‌ی سفرنامه‌ی شیخ محمدعلی حزین است كه آقای محمد محمدی در تهران كوتاه گردانیده و این چاپ دوم آنست. بیاری خدا امیدمندم بتوانیم بزودی کتابهای دیگری در این زمینه بچاپ رسانیده در دسترس خوانندگان گزاریم.  

                                                                     تهران 1324              احمد كسروی

كتابها پیرامون نادرشاه

تاریخ و پندهایش (احمد كسروی)

نادرشاه (دیباچه از احمد كسروی ، دُرّه‌ی نادری از : نقوی پاكباز ـ سفرنامه‌ی حزین از : محمدی ملایری)

منتخباتی از یادداشتهای ابراهام گاتوغی گوس

نادرشاه و بازماندگانش : همراه با نامه‌های سلطنتی و اسناد سیاسی و اداری (نوایی، عبد الحسین)

اسناد و مکاتبات تاریخی ایران : افشاریه (گردآورنده: نصیری، محمد رضا)

اخبار نامه : تاریخ تالشان از سلطنت نادرشاه تا سلطنت محمدشاه قاجار (نویسنده: احمد بن خداوردی ـ محقق: احمدی، حسین)

اشرف افغان بر تختگاه اصفهان (به روایت شاهدان هلندی) (نویسنده: فلور، ویلم)

ایران در زمان نادرشاه (مینورسکی، ولادیمیر فئودوروویچ)

 نشانی ایمیل ما :
backup.reza449@gmail.com
به تارنگارهای دیگر دوستان ما هم سر بزنید :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:30 ب.ظ

Thanks, Loads of facts.

acheter cialis meilleur pri generic cialis at walmart cialis bula cialis 20 mg cost 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis canadian drugs cialis per paypa cialis 5mg billiger prezzo di cialis in bulgaria cialis super acti
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:37 ق.ظ

Kudos, Numerous facts!

walgreens price for cialis cialis preise schweiz generic cialis 20mg tablets fast cialis online buy original cialis comprar cialis navarr we recommend cialis info i recommend cialis generico wow look it cialis mexico 5 mg cialis pharmacie en ligne
سه شنبه 13 آذر 1397 06:11 ق.ظ

Cheers, Terrific stuff!
cialis vs viagra cialis e hiv cialis generico online cialis soft tabs for sale we like it cialis soft gel effetti del cialis cialis online deutschland cialis 5 mg cialis for sale only now cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 06:08 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
price cialis best cialis prezzo in linea basso cialis lowest price calis cialis for bph cialis bula tadalafil 20 mg enter site 20 mg cialis cost cialis generico lilly cialis generika
یکشنبه 11 آذر 1397 05:26 ق.ظ

Incredible loads of beneficial facts.
tadalafil 20 mg cialis prezzo in linea basso canadian cialis we recommend cialis best buy cialis coupons tadalafil generic cialis for daily use buy name brand cialis on line female cialis no prescription venta de cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 06:06 ب.ظ

Seriously plenty of valuable facts.
wow cialis tadalafil 100mg cialis daily cialis side effects dangers cialis tablets for sale opinioni cialis generico cialis side effects cialis 5 mg para diabeticos safe dosage for cialis cialis purchasing cialis generico
شنبه 10 آذر 1397 05:03 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
side effects of cialis cialis rckenschmerzen cialis sans ordonnance are there generic cialis tarif cialis france walgreens price for cialis cialis et insomni cialis 5 mg buy cost of cialis per pill cialis tablets for sale
جمعه 9 آذر 1397 05:46 ب.ظ

You reported that well.
walgreens price for cialis cialis side effects dangers rezeptfrei cialis apotheke cialis online napol acquistare cialis internet click here cialis daily uk buying cialis in colombia only best offers 100mg cialis generic cialis review uk cialis 20mg preis cf
جمعه 9 آذر 1397 06:01 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis australian price cialis coupons printable ou acheter du cialis pas cher cost of cialis cvs click now buy cialis brand buy cialis uk no prescription cialis price in bangalore cialis efficacit click now buy cialis brand cialis billig
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:42 ب.ظ

Incredible a good deal of excellent data.
cialis official site tadalafil tablets viagra cialis levitra 5 mg cialis coupon printable cialis for daily use cialis 30 day trial coupon non 5 mg cialis generici cialis therapie generic low dose cialis cialis kaufen bankberweisung
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:55 ق.ظ

Wow tons of awesome advice.
cialis 05 cialis australian price cialis generico price cialis best tadalafil tablets cialis sans ordonnance cialis price thailand how do cialis pills work cialis professional from usa cialis bula
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:57 ب.ظ

Position clearly used.!
brand cialis nl female cialis no prescription effetti del cialis tadalafil 20 mg cialis italia gratis cialis professional from usa generic cialis at walmart online cialis where to buy cialis in ontario price cialis best
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:19 ق.ظ

Thank you, Quite a lot of posts!

cialis price in bangalore cialis pas cher paris generic cialis review uk cialis generico postepay cialis mit grapefruitsaft only now cialis for sale in us cialis for sale cialis generico online generic cialis at the pharmacy canadian discount cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 11:33 ب.ظ

Nicely put, Regards.
we use it 50 mg cialis dose rezeptfrei cialis apotheke buying cialis overnight preis cialis 20mg schweiz usa cialis online cialis australia org low cost cialis 20mg we like it cialis price low cost cialis 20mg cialis purchasing
یکشنبه 1 مهر 1397 03:43 ق.ظ

Thanks. Loads of material!

canadian online pharmacies rated pharmacy canada canada medication drugs for sale in uk pharmacy onesource canada drugs trust pharmacy canada canadianpharmacy north west pharmacy canada canadian pharmaceuticals for usa sales
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:35 ب.ظ

You actually said that effectively.
acheter cialis meilleur pri does cialis cause gout the best choice cialis woman rezeptfrei cialis apotheke tesco price cialis cialis for sale in europa wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg scheda tecnica prescription doctor cialis cialis venta a domicilio
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:44 ق.ظ

With thanks. Good stuff!
buy viagrow canadian medications pharmacy canadian pharmacy king trusted pharmacy canada scam most reliable canadian pharmacies online pharmacies northwest pharmacies top rated canadian pharmacies online canadianpharmacyusa24h northwest pharmacy canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:16 ق.ظ

You mentioned that very well.
buy viagra from uk where can i buy viagra online uk where to buy real viagra buy pharmacy online buy viagra online generic viagra no rx safely buy viagra online where to buy herbal viagra viagra pharmacy prices buy viagra alternative
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:24 ق.ظ

Very good material. Cheers.
cialis free trial cialis 20 mg generic for cialis calis cialis vs viagra cialis uk cialis in sconto 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis venta a domicilio cialis pills in singapore
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:56 ب.ظ

Very good data, Kudos.
precios cialis peru cialis 20mg preis cf price cialis wal mart pharmacy tadalafil cialis authentique suisse cialis generico en mexico only best offers cialis use tadalafilo cialis dose 30mg canada discount drugs cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:58 ق.ظ

Wonderful data. With thanks!
generic for cialis cialis 100mg suppliers dose size of cialis cialis dosage recommendations look here cialis cheap canada free cialis generic cialis at walmart no prescription cialis cheap cialis cipla best buy deutschland cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:41 ق.ظ

Useful material. Kudos.
generic for cialis calis deutschland cialis online cialis ahumada cialis et insomni order a sample of cialis cialis taglich tesco price cialis cialis e hiv cialis coupons printable
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:34 ق.ظ

Kudos. Good information!
generic cialis tadalafil cialis purchasing buy cialis uk no prescription generic cialis 20mg uk buy name brand cialis on line cialis 5 mg effetti collateral cialis 20mg only best offers 100mg cialis does cialis cause gout cialis 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:54 ب.ظ

Wow loads of good information.
generic pharmacy online sildenafil generic price buy viagra overnight viagra side effects price of viagra uk where to buy viagra in malaysia is it illegal to buy viagra cheapest viagra pills online viagra in pharmacy viagra online prescription
شنبه 18 فروردین 1397 11:26 ق.ظ

Truly many of valuable data!
cialis for sale cialis dose 30mg click here to buy cialis order cialis from india buy online cialis 5mg cialis 20mg tadalafilo we like it cialis soft gel cialis tadalafil online canadian cialis
شنبه 4 فروردین 1397 11:27 ق.ظ

Beneficial content. With thanks.
acheter du cialis a geneve buying cialis on internet cialis flussig cialis for sale in europa cialis for bph cialis 5 mg scheda tecnica enter site very cheap cialis cialis dose 30mg when will generic cialis be available cialis for bph
شنبه 1 مهر 1396 07:20 ب.ظ
There's certainly a lot to find out about this subject. I love all of the points you have made.
شنبه 14 مرداد 1396 08:42 ب.ظ
Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be
ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to
new posts.
جمعه 2 تیر 1396 07:14 ق.ظ
Right here is the perfect website for everyone who really wants to understand this topic.
You understand so much its almost hard to argue
with you (not that I really will need to?HaHa). You certainly put a brand
new spin on a topic that has been written about for decades.
Wonderful stuff, just excellent!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:18 ب.ظ
If you would like to obtain much from this article then you have to apply these methods to your won webpage.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30